The Right M&E Partner
New Generation Engineering (Vietnam)
NGE (VietNam)

Recruitment

Nhân viên Kinh Doanh

Mô tả công việc:   + Tỉm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng  + Làm việc theo đội, nhóm để hoàn thành mục tiêu doanh thu.  + Chi tiết...